متن هدر فارسی

بازدید ایمنی بخش سپند

واکراند مدیریتی  هفتگی و بازدید میدانی تیم ایمنی در تاریخ 99/12/2با ریاست جناب آقای دکتر تقدیر و هماهنگی مدیریت درمان جناب آقای دکتر باقر نیا  با هدف شناسایی مشکلات بخش سپند انجام شد.

 

   

 

 

 

بازدید ایمنی بخش سپید

واکراند مدیریتی و بازدید میدانی تیم ایمنی با هدف شناسایی مشکلات  بخش سپید  و با درنظر گرفتن تمامی ابعاد ایمنی بیمارستانی با ریاست جناب آقای دکتر تقدیر و هماهنگی مدیریت درمان جناب آقای دکتر باقر نیا  در تاریخ 99/11/25 انجام شد. شایان ذکر است امتیاز ایمنی بخش سپید در حد بسیار مطلوب بوده است و پاداش ایمنی برای کلیه پرسنل این بخش از سوی ریاست بیمارستان  در نظر گرفته شد.  

 

   

بازدید ایمنی بخش تصویربرداری

واکراند مدیریتی  هفتگی و بازدید میدانی تیم ایمنی، با ریاست جناب آقای دکتر تقدیر و هماهنگی مدیریت درمان جناب آقای دکتر باقر نیا  با هدف شناسایی مشکلات واحد تصویر برداری  و با درنظر گرفتن تمامی ابعاد ایمنی بیمارستانی  در تاریخ99/11/18 انجام شد و راهکارهای مناسب جهت اصلاح فرایند های موجود ارائه شد.

 

     
     

بازدید ایمنی بخش ستایش

 

در راستای دستیابی به استاندادرهای ایمنی بیمار و بر طبق اصول سنجه های اعتبار بخشی ، واکراند مدیریتی  و بازدید میدانی تیم ایمنی، با ریاست جناب آقای دکتر تقدیر و هماهنگی مدیریت درمان جناب آقای دکتر باقر نیا  با هدف شناسایی مشکلات بخش ستایش و با درنظر گرفتن تمامی ابعاد ایمنی بیمارستانی  در تاریخ 1399/11/11 انجام شد و راهکارهای مناسب جهت اصلاح فرایند های موجود ارائه شد.