متن هدر فارسی

  معلم فداکار

 

 

علی رضا ساقی معلم مشگین شهری با مهار آتش، دانش آموزان را نجات داد. این معلم فداکار باعث شد تا آتش سوزی در مدرسه شهید کاتب روستای حماملو مشگین شهر مهار و از آسیب رسیدن به دانش آموزان جلوگیری شود. این حادثه براثر نقص فنی سیستم سوخت رسانی بخاری نفتی در کلاس درس به وقوع پیوست و معلم فداکار  علی رضا ساقی بلافاصله اقدام به مهار آتش کرد. با سرعت عمل معلم فداکار همه دانش آموزان به موقع از کلاس درس خارج شدند و خوشبختانه  به هیچ کدام از دانش آموزان آسیبی نرسید. این حادثه در اثر نقص فنی سیستم سوخت رسانی بخاری نفتی در کلاس درس بوقوع پیوست و معلم فداکار بلافاصله اقدام به مهار آتش و خارج کردن دانش آموزان از کلاس درس کرد. در این حادثه دست و صورت معلم مدرسه آقای ساقی به شدت  سوخت اما آسیب جدی به هیچ یک از دانش آموزان وارد نشد.