متن هدر فارسی

مسیرهای رسیدن به نیکان

- بزرگراه همت-خروجی صیاد شیرازی(شمال)-خیابان گلزار-خیابان 22 بهمن - بیمارستان نیکان

- بزرگراه امام علی (شمال)-انتهای بزرگراه-خروجی بلوار ارتش(غرب)-میدان شهدای ارتش(دوربرگردان)ورودی اراج-خیابان 22 بهمن-بیمارستان نیکان

- نیاوران-اقدسیه-بلوار ارتش(شرق)ورودی اراج-خیابان 22 بهمن-بیمارستان نیکان

- بزرگراه شهید بابایی(غرب)-بزرگراه صدر-بزرگراه صیاد شیرازی(شمال)-خیابان گلزار-خیابان 22 بهمن -بیمارستان نیکان

-خیابان پاسداران- چهارراه فرمانیه-خیابان فرمانیه-بلوار ارتش-ورودی اراج-خیابان 22 بهمن-بیمارستان نیکان