متن هدر فارسی

فرم واکسیناسیون خانواده پزشکان نیکان اقدسیه

فرم واکسیناسیون خانواده پزشکان نیکان اقدسیه

شما با پر کردن این فرم متعهد شده اید که از پزشکان بیمارستان نیکان اقدسیه می باشید
ثبت اعضای خانواده ( لطفا اطلاعات اعضای خانواده خود را جهت تزریق واکسن ثبت نمایید)