متن هدر فارسی

آزمایشگاه

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
530 دکتر کاوه حجت جلالی متخصص پاتولوژی
1160 دکتر حسین رامندی متخصص ژنتیک پزشکی
531 دکتر مهدی ذوغالچی دکترای علوم آزمایشگاهی
532 دکتر سعیده سروریان متخصص پاتولوژی
1016 دکتر احسان صدریان دکترای علوم آزمایشگاهی
533 دکتر وحید فلاح آزاد متخصص پاتولوژی
534 دکتر افشین مه پویا متخصص پاتولوژی