متن هدر فارسی

داخلی

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
390 دکتر شاهرخ ایروانی فوق تخصص گوارش و کبد
داخلی : 29121015-29121016
ایمیل :
408 دکتر محمدجواد احسانی اردکانی فوق تخصص گوارش و کبد
391 دکتر فاطمه پوررضاقلی فوق تخصص نفرولوژی
392 دکتر وحید پورفرزیانی فوق تخصص نفرولوژی
393 دکتر عباس حاجی فتحعلی متخصص خون
394 دکتر عدنان خسروی فوق تخصص انکولوژی و خون
1183 دکتر شهناز تفنگ چی ها متخصص داخلی
395 دکتر نعمت الله دارایی متخصص داخلی
413 دکتر هادی شهراد بجستانی فوق تخصص غدد
1073 دکتر رامین طلایی (مدیر گروه گوارش) فوق تخصص گوارش و کبد
397 دکتر اصغر عرب حسینی متخصص داخلی
410 دکتر مژگان فروتن فوق تخصص گوارش و کبد
398 دکتر نوید کاشانی راد متخصص داخلی
399 دکتر سعید کلباسی فوق تخصص غدد
412 دکتر فرهاد لحمی فوق تخصص گوارش و کبد
400 دکتر محمد رضا مسجدی فوق تخصص ریه
409 دکتر منیر محمدی متخصص عفونی
414 دکتر داوود یادگاری متخصص عفونی
401 دکتر مهدی بابائی فوق تخصص گوارش و کبد
1097 دکتر سید وحید یوسفی فوق تخصص غدد داخلی
1193 دکتر شهرام عبادی فوق تخصص گوارش
405 دکتر محمود کریمی فوق تخصص ریه
411 دکتر نازنین فروتن فوق تخصص روماتولوژی
1208 دکتر عاطفه فخاریان فوق تخصص ریه
977 دکتر زهرا ذاکری فوق تخصص روماتولوژی
406 دکتر محمد مسلمی زاده فوق تخصص روماتولوژی
1181 دکتر مهدی محمدنژاد فوق تخضصص گوارش و کبد