متن هدر فارسی

جراحی قلب

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
528 دکتر محمود بهشتی منفرد فوق تخصص جراحی قلب و عروق
439 دکتر حمید رضا اعلایی فوق تخصص جراحی قلب و عروق
440 دکتر حمید رضا تقی پور فوق تخصص جراحی قلب و عروق
529 دکتر محمدعلی یوسف نیا فوق تخصص جراحی قلب و عروق
1156 دکتر ناصر جلیلی فر فوق تخصص جراحی قلب و عروق