متن هدر فارسی

قلب و عروق

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
466 دکتر علیرضا آقاجانیان متخصص قلب و عروق
468 دکتر آرسیس احمدیه فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
469 دکتر ابوالقاسم اسلامی متخصص قلب و عروق
471 دکتر محمود افتخار زاده فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
982 دکتر فرشاد انتصاری متخصص قلب و عروق
472 دکتر سعید اورعی فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
1214 دکتر کامبیز پرآذران فوق تخصص قلب و عرق
473 دکتر سید مهدی حسینی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
991 دکتر محمدرضا خالدیان فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
474 دکتر یحیی دادجو فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
525 دکتر مجید شمس زاده امیری متخصص قلب و عروق
526 دکتر محمدرضا شهاب طباطبایی متخصص قلب و عروق
475 دکتر رضا صابری همدانی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
1029 دکتر مهراد فخرالدینی متخصص قلب و عروق
476 دکتر علیرضا قربانی شریف فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
478 دکتر فرخ زاد لایق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
479 دکتر اعظم محمدی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
1162 دکتر حبیب الله مهدی زاده فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
480 دکتر سید حسن مهدوی شهری فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
481 دکتر مهرداد میر معصومی فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
983 دکتر مریم سلیمان برزی متخصص قلب و عروق
482 دکتر سعید یزدان خواه فوق متخصص قلب و عروق
1176 دکتر رامین بقائی طهرانی فوق تخصص قلب و عروق
470 دکتر فرزاد اصغری زاده متخصص قلب و عروق
1157 دکتر رضا سادات افجه ای متخصص قلب و عروق
1196 دکتر شهاب الدین توحید نیا متخصص قلب و عروق
487 دکتر علیرضا پناهی متخصص قلب و عروق
488 دکتر نعمت الله پور ابراهیم فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
1175 دکتر محمد صادق پورعباسی فوق تخصص قلب و عروق
1158 دکتر محمد نوری زاده متخصص قلب و عروق
1197 دکترسید علیرضا نجفی متخصص قلب و عروق
498 دکتر سید علی شمس زاده متخصص قلب و عروق
959 دکتر علی صالحی نظام آبادی متخصص قلب و عروق
500 دکتر عبدالحمید عقدایی متخصص قلب و عروق
501 دکتر سعید علیپور پارسا فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
985 دکتر شاهین عزیزی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
987 دکتر بهزاد فراهانی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
511 دکتر حسین قوه ندوشن متخصص قلب و عروق
513 دکتر ناهید کاظمیان ابیانه متخصص قلب و عروق
514 دکتر حیدر کریمی متخصص قلب و عروق
515 دکتر اسفندیار کریمی متخصص قلب و عروق
518 دکتر بابک گوشه متخصص قلب و عروق
522 دکتر جلال نوروزی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
524 دکتر محمدجعفر هاشمی متخصص قلب و عروق