متن هدر فارسی

شماره تلفن های بیمارستان

مرکز تلفن

 29129000 - 29120000
پذیرش و نوبت دهی کلینیک
 29121060 - 29121070 - 22980082

 نوبت دهی دی کلینیک  نیکان

پذیرش بستری

29121060 - 29121070

29121020 - 29121030

   
فکس 29121502 - 22981845
اپراتور 22930162 - 22981725 - 22981726
 روابط عمومی
 29121514 - 29121535
 HOTLINE بیماران خارجی
 09108500850
 سردبیر سایت
 آقای علی تفرشی
 دبیر سایت
 زهرا افشاری                  داخلی :29121561