متن هدر فارسی

شماره تلفن های بیمارستان

مرکز تلفن

 29129000 - 29120000
پذیرش و نوبت دهی کلینیک
 29121060 - 29121070 - 22980082
   

 نوبت دهی دی کلینیک  نیکان

پذیرش بستری

29121060 - 29121070

29122520 - 29122521

نظرات و انتقادات
 29122509
   
فکس 29121502 - 22981845
   
اپراتور 22930162 - 22981725 - 22981726
   
 روابط عمومی
 29122502 - 29122503
   
 HOTLINE بیماران خارجی
 09108500850
   
 سردبیر سایت
 آقای علی تفرشی
 دبیر سایت
 زهرا افشاری                  داخلی :29122503