متن هدر فارسی

شماره تلفن های بیمارستان

تلفن های گویا

 

22981710-14

پذیرش و نوبت دهی کلینیک
  29121060-29121070-29122060-22980082

 نوبت دهی دی کلینیک  نیکان

پذیرش بستری

29121060-29121070-29122060

29121020-29121030

   
فکس 29121502-22981845
اپراتور 22930162-22981725-22981726
 روابط عمومی
 29121514-29121535
 HOTLINE بیماران خارجی
 09108500850
 سردبیر سایت
 آقای علی تفرشی
 دبیر سایت
 زهرا افشاری                  تلفن :29121561