متن هدر فارسی

فرم درخواست همکاری پرسنل ( لطفا شماره پیگیری را به همراه داشته باشید)

فرم درخواست همکاری پرسنل

*
*
*
*
( بطور مثال : دوره ICU، CCU، NICU ، دستیاری پزشکان ، دیالیز، اورژانس ، تاسیسات، برق، کالیبراسیون، تعمیرات تجهیزات پزشکی ، دوره های تخصصی مدیریت و ...)