متن هدر فارسی

پزشکی هسته ای

رئیس بخش:دکتر علیرضا توکلی 

سوپروایزر :سید مجتبی حسینی کوه کمری 

شماره مستقیم: 29121077 

موقعیت :طبقه منفی یک 

خدمات بخش پزشکی هسته ای :

قلب و عروق:   
 • اسکن قلب با تالیوم و MBI به روش GATED SPECT ،SPECT برای بررسی ایسکمی و VIABILITYمیوکارد ،Radionuclide Ventriculography  به دو روش  :First Pass و Gated Blood  Pool
 • اسکن استخوان تمام بدن 
کلیه و مجاری ادراری:   
 • اسکن DTPA،EC (بررسی عملکرد کلیه پیوندی،انسداد مجاری ادراری تعیین GFR هرکدام ار کلیه ها به طور مجزا) 
 • اسکنDMSA(بررسی پیلونفریت و نسج فانکشنال کلیه ها) 
 • اسکن کلیه با و بدون کاپتوپریل 
 • بررسی رفلکس ادرار از مثانه به حالب 
 • اسکن اسکروتوم(بررسی تورشن و یا التهاب بیضه ها و اپیدیدیم)  
دستگاه گوارش:   
 • اسکن خونریزی دستگاه گوارش 
 • اسکن کبد وطحال – اسکن طحال فرعی 
 • اسکن هایدا (بررسی کوله سیستیت و آتروزی مجاری صفراوی ) 
 • اسکنRBC  برای تشخیص همانژیوم کبدی 
 • اسکن دیورتیکول مکل 
 • اسکن تخلیه معده ( فاز مایع و جامد) 
 • اسکن برگشت معده به مری 
 • اسکن غدد بزاقی 
اندوکرین: 
 •  اسکن تیروئید با تکنزیوم  
 • اسکن MIBG (فئوکروموسیتوم و نوروبلاستوما) 
 • اسکن پاراتیروئید برای تشخیص آدنوم 
دستگاه تنفسی: 
 • اسکن پروفیوژن ریه برای بررسی آمولی 
 • Quantitative Lung Scan
 • بررسی DVT
دستگاه بینایی: 
 • اسکن مجاری اشکی 
 • اسکن چشم برای بررسی و سکولاریزاسیون پروتز 
مغز و اعصاب: 
 • اسکن مغز با ECD، با و بدون استازولامید برای بررسی ایسکمی 
 • اسکن مغز با تالیوم 
 • سیسترنوگرامی 
 • شنت مایع مغزی_نخاعی 
انکولوژی:    
 • اسکن تمام بدن با Octreotide(تومورهای نوروآندوکرین) 
 • اسکن تمام بدن با DMSA قلیایی(مدولاری کارسینوم تیروئید) 
 • اسکن تمام بدن با 131-1(تومورهای تیروئید) 
 • اسکن تمام بدن با MIBG
 • اسکن تمام بدن با تالیوم 
 • اسکن برای تعیین گره پیشاهنگ(Sentinal) و اسکن مجاری لنفاوی 
عفونت: 
 •   اسکن تمام بدن با گالیوم                                                                                                                   
 • اسکن تمام بدن با UBI برای بررسی عفونت  
درمان :   
 • درمان پر کاری تیروئید با ید رادیو اکتیو 
 • درمان دردهای استخوانی ناشی از متاساز 
 • سینووکتومی رادیوایزوتوپ