متن هدر فارسی

مراقبت های دارویی

رئیس بخش : دکتر متین رخ

شماره مستقیم :    29122513                                                                                                          -

موقعیت:همکف                                                         

 
                                                                      داروخانه  

بخش مراقبت های دارویی بیمارستان نیکان دوستدار ایمنی بیمار و پیشرو در جلب رضایت مندی بیماران است. بخش مراقبت های داروئی بیمارستان نیکان همسو با نگرش بیمارستان در سه حوزه ارائه خدمات دارو درمانی به بیماران مشغول به فعالیت است .

خدمات ارائه شده در این بخش در سه حیطه داروسازی بالینی، داروسازی بیمارستانی و داروخانه سرپایی ارائه می گردد

در سرویس داروسازی بالینی )فارماکوتراپی( خدمات ذیل ارایه می گردد:

. پایش ، ارزیابی و مدیریت عوارض جانبی دارو ، ثبت و پیشگیری عوارض جانبی دارو

. پایش سطح سرمی داروهای خاص

. پایش دارو درمانی بیماران و مرور کلیه ی داروهای دریافتی توسط بیمار

. پاسخ به مشاوره ها و ارائه اطلاعات دارویی به دیگر اعضای کادر درمان

. آموزش بیماران به منظور افزایش همراهی با رژیم های درمانی ) آموزش نحوه مصرف دارو - عوارض دارویی- تداخلات و ......

 

 

 

در حیطه داروسازی بیمارستانی ، بخش ارایه خدمات و مراقبت های داروئی مسئولیت تهیه و توزیع داروهای مورد نیازبیماران بستری و همچنین تهیه و توزیع دارو و ارائه خدمات به بیماران سرپائی را عهده دار است. به منظورافزایش کیفیت و تسهیل دارو رسانی در بیماران بستری ، توزیع دارو ها به صورت Unit-Dose انجام می گیرد . برنامه های آتی برای تهیه ساخت و تهیه داروهای تزریقی استریل در محیط و اتاق های تمیز استاندارد.

 .تهیه شرح حال و تشکیل پرونده دارویی برای بیماران بستری )تلفیق دارویی(

. اطمینان از ایمنی، کیفیت و کارایی داروهای تجویز شده 3

. ارائه اطلاعات و آموزش های دارویی به بیماران در زمان ترخیص

. نظارت بر نحوه توزیع و مصرف دارو در بیمارستان .

. مشارکت در جمع آوری و بررسی گزارشات عوارض ADR.

. مشارکت در ارزیابی تداخلهای دارو با دارو، دارو با غذا و دارو با تستهای آزمایشگاهی.

. همکاری در مرکز اطلاع رسانی داروهای بیمارستان و جمع آوری اطلاعات پزشکان و کمیته های بیمارستانی.

. مشارکت و ارایه اطلاعات در زمینه سازگاری و پایداری داروها به پرستاران

. همکاری در اجرای روشهای مناسب ارتقای کیفی در ارایه خدمات دارو درمانی بیمارستان

 

بخش سرپایی داروخانه:
1 . در این بخش داروسازان ، تکنسین های داروئی و نیروهای آموزش دیده به منظور افزایش کیفیت با به کارگیری دانش ومهارت حرفه ای خویش نهایت سعی خود را انجام داده تا بهترین خدمات به بیماران سرپایی ارائه شود . بررسی قانونی،علمی و اخلاقی نسخه های ارائه شده .
2 . کسب اطلاعات لازم از مراجعه کننده و یا مراجعه به پرونده بیمار در مورد وضع بیمار و یا شرایط ویژه بیمار برای اطمیناناز تجویز مناسب داروهای تجویز شده .
3 . راهنمایی و آموزش بیمار در مورد داروهای مشابه .
4 . اطمینان از صحت داروهای پیچیده شده توسط تکنیسین های دارویی، ایمنی و کیفیتی داروهایی که تجویز شده
5 . ارتباط و مشورت با پزشکان در موارد مورد نیاز .
6 . راهنمایی بیماران: در خصوص نحوه مصرف، زمان و فاصله، مقدار و مدت مصرف دارو، عوارض ناخواسته و جانبی احتمالی، ادامه یا قطع مصرف دارو در صورت مشاهده علائم خاص، رژیم غذایی در دوره مصرف دارو، احتیاط در استفاده توام داروها، نحوه نگهداری داروها