متن هدر فارسی

شنوایی شناسی

رئیس بخش : امیر جوهری مقدم 

سر پرستار : سارا یارقلی 

شماره مستقیم : 29121069 

موقعیت : طبقه منفی یک جنب واحد تصویر برداری

 
 
                                                                             شنوایی

خدمات شنوایی شناسی :
حیطه های تخصصی: 
به طورکلی شنوایی شناسی سه شاخه عمده دارد: 
  • شنوایی شناسی تشخیصی 
  • شنوایی شناسی توانبخشی 
  • شنوایی شناسی حفاظت وپیشگیری 
  
◄شنوایی شناسی تشخیصی 
این شاخه خودبه دوبخش بزرگسالان وکودکان طبقه بندی می شودوشامل ارزیابیهای کمی وکیفی وتعیین محل ضایعات شنوایی وتعادل به وسیله آزمونهای رفتاری،فیزیولوژی والکتروفیزیولوژیک میباشد. تست هایی از قبیل ادیومتری  با صدای خالص (PTA)،گسیل های صوتی گوش((OAE،گفتارخوانی،رشد مهارتهای شنیداری
◄شنوایی شناسی توانبخشی 
توانبخشی درشنوایی شناسی به دوبخش اصلی توانبخشی شنوایی وتوانبخشی تعادل تقسیم میشود. توانبخشی شنوایی عمدتا˝شامل ارزیابی،تجویزوتنظیم وسایل کمک شنوایی،ارزیابیهای ویژه افرادکاندیدای کاشت حلزونی،تربیت شنوایی،آموزش مهارتهای ارتباطی وکمک به سازگاری روانی – اجتماعی افرادکم شنوا و خانواده های آنهاست. علاوه براین اقدامات توانبخشی برای افرادمبتلابه وزوزگوش وهمچنین تدابیرتوانبخشی مبتلایان به اختلالات شنوایی مرکزی نیزدراین شاخه قرارمیگیرند. 
توانبخشی تعادل برای کمک به بیمارانی است که ازسرگیجه و عدمتعادل رنج میبرند و شامل حرکات فیزیکی ومانورهای ویژه ای است که از خاصیت تغییرپذیریسیستم اعصاب مرکزی استفاده میکنند و سبب میشوندکه اعصاب مرکزی،ضایعه سیستم تعادلی راجبران کنند. 
البته شایان ذکراست که اهداف،روشهاوابزارهای به کاررفته درهریک ازحیطه های توانبخشی برای کودکان،سالمندان و یاجمعیتهای خاص مثلافرادچندمعولیتی تفاوتهایی باهم دارند. 
تست هایی از جنس ABR؛ASSR؛تجویز سمعک؛الکتروکوکلئوگرافی
◄شنوایی شناسی حفاظت وپیشگیری 
این شاخه ازشنوایی شناسی بیشتر بر جلوگیری از آسیبهای شنوایی و پیشگیری از معلولیت متمرکز است. یکی ازمهمترین اقدامات جهت نیل به این هدف انجام غربالگری( Screening ) شنوایی است که درسطوح مختلف اجرا میشود: 
غربالگری درجمعیت کودکان
  • در زایشگاهها،مهدکودکها و مدارس 
  • در مراکزصنعتی و کارخانجات 
  • در مراکزنظامی و انتظامی 
ازدیگر اقدامات درزیرمجموعه این بخش میتوان به مشاوره و اجرای پروژه های اندازه گیری صدا به منظور بررسی میزان آلودگی صوتی و تعیین نقاط مجاز و غیرمجاز و همچنین اجرای برنامه های حفاظت شنوایی و ارائه راهکارهایی درجهت کنترل وکاهش صدا اشاره کرد .