متن هدر فارسی

رئیس بخش : دکتر پوررضاقلی

سر پرستار : محمد رضا سیف

شماره مستقیم :29121640 -29121644

موقعیت : طبقه  منفی 2