متن هدر فارسی

آنژیوگرافی (کت لب )

رئیس بخش :

سر پرستار : محمد رضا صمدی 

شماره مستقیم : 29121155 

موقعیت: طبقه اول

 

کت لب  
 

خدمات کت لب شامل :

  
 • آنژیوگرافی عروق کرونر و بای پس 
 • آنژیوگرافی عروق رنال و آئورت شکمی 
 • آنژیوگرافی عروق  گردن و مغز به روش DSA
 • آنژیوگرافی عروق مهره ای 
 • آنژیوگرافی عروق اندام تحتانی 
 • آنژیوگرافی عروق اندام فوقانی 
 • آنژیوپلاسی اورژانس در سکته حاد قلبیprimary pci 
 • آنژیوپلاستی کرونرها  pci 
 • ترمیم غیر جراحی  اختلالات دریچه میترال قلب p.t.m.c 
 • آنژیوپلاستی عروق کرونر 
 • آنژیوپلاستی عروق کلیوی 
 • آنژیوپلاستی عروق کاروتید و ورتبرال (شریان های گردن و مهر ه ها) 
 • آنژیوپلاستی عروق محیطی 
 • والولو پلاستی دریچه سه لتی،شریان ریوی و آئورت 
 • بستن PDA و ASD و PFO(مسدود سازی نواقص دیواره ای قلب به  روش غیر جراحی 
 • تعبیه پیس موقت (ضربان ساز موقت) 
 • تعبیه پیس دائم و ICD تک حفره ای و دوحفره ای و سه حفره ای 
 • اکسیمتری کامل با تعیین برون ده قبلی و تعیین فشار و اکسیمتری حفرات قلب 
 • کوارکتو پلاستی با استنت و بدون استنت (ترمیم تنگی های مادرزادی قوس آئورت به روش غیرجراحی) 
 • آنالیز و پروگرامینگ پیس میکر و ICD(تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی ضربان سازها و 
 • آنژیوپلاستی مغزی ( AVM- آمبولیزاسیون) (آنژیوپلاستی و انسداد عروق غیرطبیعی مغز به روش های غیر جراحی)