متن هدر فارسی

انبار و تدارکات

مسئول واحد : محمد روغنیان
شماره مستقیم : 29122054 - 29121054 
موقعیت : طبقه منفی یک                                                                                                                                    
 
                                                                                            انبا ر    

خدمات انبار و تدارکات :
  • خرید کلیه اقلام و موارد مورد نیاز بیمارستان
  • تامین نیازهای بخش و قسمت های مختلف 
  • هماهنگی جهت کلیه امور چاپی بیمارستان
  • پیگیری تعمیرات لوازم انفورماتیک و کلیه لوازم تاسیساتی
  • تنظیم تنخواه
  • توزیع کلیه اجناس خریداری شده طبق فرآیند جاری به کلیه بخش های بیمارستان
  • ثبت شماره اموال بر روی کلیه لوازم سرمایه ای خریداری شده بیمارستان
  • ثبت کلیه فاکتورهای خریداری شده در سیستم و کنترل کیفیت اقلام خریداری شده
  • ثبت کلیه مصارف به تفکیک بخش ها در سیستم