متن هدر فارسی

کنترل عفونت

رئیس بخش : دکتر منیر محمدی
پرستار: آرزو خرمی
شماره مستقیم : 29121048 - 29121046 
موقعیت : ساختمان مجاور بیمارستان 
خدمات کنترل عفونت :
هدف اصلی برنامه کنترل عفونت کاهش خطر اکتسابی عفونت بیمارستانی و در نتیجه مدیریت ایمنی کارکنان ، بیماران و عیادت کنندگان است . به منظور رسیدن به این هدف تشکیلاتی با عنوان کنترل عفونت در بیمارستان به وجود آمد که به آن کمیته کنترل عفونت (infection control) می گویند.
کمیته کنترل عفونت بیمارستان نیکان مسئولیت برنامه ریزی ، اجرا ، ارزیابی ، تحلیل و ارائه کار امور مربوط به کنترل عفونت را بر عهده دارد . اعضای این کمیته شامل ریاست بیمارستان ، ریاست دپارتمان بهداشت و کنترل عفونت ، متخصص عفونی ، متخصص داخلی ، مدیریت پرستاری ، سوپروایزر کنترل عفونت ، سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر بالینی ، سرپرستاران می باشد .