متن هدر فارسی

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

مسئول واحد : ملیحه طهرانی
شماره مستقیم : 29122508
موقعیت : ساختمان مجاور
خدمات بهبود کیفیت و اعتبار بخشی :
تهیه و تدوین برنامه استراتژیک  3 ساله بیمارستان  
بازنگری سالانه برنامه استراتژیک بیمارستان 
برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتباربخشی در بیمارستان 
پایش  پیشرفت استقرار  نظام اعتباربخشی در بیمارستان 
تهیه و تدوین شاخص های  بیمارستان 
پایش شاخص های تدوین شده بر اساس استانداردهای اعتباربخشی 
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در بیمارستان 
نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های  بیمارستانی 
کنترل  و نظارت بر تدوین استاندارد فرایندها 
کنترل  و نظارت بر فرایند بازنگری  و کنترل مستندات و جلوگیری از انتشار مستندات منسوخ به منظور بهبود عملکرد فرایندها 
نظارت و کنترل بر فرایند تهیه و بازنگری فرمهای بیمارستان براساس سنجه های اعتباربخشی با تایید اعضاء کمیته مدیریت اطلاعات سلامت 
تهیه کتابچه آماری در زمینه شاخص های اندازه گیری شده در بیمارستان به صورت ماهیانه جهت تحلیل و اقدامات اصلاحی 
انجام ممیزی های داخلی هر 3 ماه یکبار  براساس استانداردهای اعتباربخشی