متن هدر فارسی

کاخداری

سرپرست واحد :معصومه سلطان محمدی
شماره مستقیم : 29121111
 
                              کاخداری  
 
خدمات کاخداری :
مجموعه ای از افراد که برای حفظ ، آراستگی ، پاکیزگی و  نظم و آرامش بیماران تلاش می کنند.
 هدف این بخش مهیا ساختن محیطی پاکیزه، آرام و ایمن برای  بیماران،همراهان و پرسنل بیمارستان است .
اهم فعالیت هایی که در این واحد انجام می شود : 
  • رسیدگی به فضای سبز و محیط بیمارستان 
  • نظافت و کنترل روزانه نظافت و محوطه و واشینگ ماهانه کل بیمارستان 
  • هماهنگی تعمیرات و نگهداری کلیه وسایل برقی و ... در بخش ها با هماهنگی مسئولین واحدها