متن هدر فارسی

فنی و مهندسی

مسئول واحد : فرهاد مجیدی
شماره مستقیم : 29121075 
موقعیت : طبقه منفی دو
                                                                                                                    
                                                                                                   فنی  

خدمات فنی و مهندسی :
  • چکاپ کل تجهیزات نصب شده از قبیل شیرآلات ،دستگاه های صوتی و تصویری
  • سرویس روزانه موتورخانه طبق چک لیست های مربوطه
  • چکاپ کل دستگاههای برق اضطراری بخش های ویژه
  • کنترل دماهای بخش های مربوط به تجهیزات حساس
  • سرویس های نقاشی ساختمان به صورت روزانه 
  • بررسی روزانه کلیه بخش های بیمارستان توسط نیروهای تاسیساتی از طریق چک لیست های تایین شده