متن هدر فارسی

سونوگرافی

  • سونوگرافی یکی از روش‌های تشخیصی می‌باشد که دستگاه پیشرفتهGE  موجود در نیکان قادر به انجام موارد زیر می‌باشد: 
  • سونوگرافی دستگاه ادراری 
  • سونوگرافی شکم و دستگاه گوارش 
  • سونوگرافی عناصر سطحی 
  • سونوگرافی پستان 
  • سونوگرافی غده تیروئید 
  • سونوگرافی  تخصصی بیضه‌ 
  • سونوگرافی جنین و ناهنجاری مادرزادی 
از قابلیت‌های ویژه دستگاه سونوگرافی نیکان انجام سونو هیستروگرافی، روش‌های مداخله‌ای و درمانی سونوگرافی (اینترونشنال) که برای انجام بیوپسی، تخلیه کیست ها، سوزاندن تومورها، لیزر درمانی و گذاشتن کاتتر در داخل بدن و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد، سونوگرافی اینتراوپراتیو (سونوگرافی‌های حین جراحی)، سونوگرافی پیشرفته 3بعدی و 4بعدی جنین است.