متن هدر فارسی

مغز و اعصاب

  • درمان اختلالات عروقی مغز بدون نیاز به جراحی وبه روش مداخله ای (غیر جراحی): 
  • از مداخلات عروقی مغز که باعث درمان قطعی به روش غیر جراحی می شود می توان به مسدود سازی ارتباطات غیر طبیعی شریانی وریدی انسداد آنوریسم های عروقی ،انسداد عروق تغذیه کننده تومور ،رفع تنگی عروق گردنی و کارگذاری استنت به منظور بهبود خونرسانی مغزی نام برد.

     

     

  • درمان تومورهای مغز (جراحی و غیر جراحی): براساس نوع ضایعه ،محل قرارگیری ،سایز تومور و میزان گسترش آن ممکن است که به روش مداخله ای و با مسدود سازی عروق تغذیه کننده تومور به روش آنژیوپلاستی یا جراحی باز و خارج سازی تومور صورت گیرد.