متن هدر فارسی

آزمایشگاه

انجام کلیه آزمایشات تشخیصی:

شامل(بیوشیمی؛خون شناسی؛ایمونولوژی؛پاتولوژی؛ملکولی؛سیتولوژی؛بانک خون)و تست های اختصاصی و تشخیص بیماری های عفونی:انجام دقیق تست های بیوشیمی و کلیه تست ها در این بخش انجام می گیرد و تست های بیلی روبین نوزادی و مارکرهای قلبی بصورت اورژانسی و کمتر از 1 ساعت انجام می گیرد

بانک خون آزمایشگاه بیمارستان نیکان در تهیه خون و فرآورده های خونی خدماتی را در کمترین زمان و به بهترین نحوه ارائه می دهد .
راه اندازی بخش ملکولی در آزمایشگاه بیمارستان نیکان از موفقیت های چشمگیر و قابل توجه بوده است که موجب جوابدهی روزانه تست های pcr و کمک به تسریع روند درمان بیمار گردید.