متن هدر فارسی

بیانیه ماموریت

رسالت بیمارستان : بیمارستان نیکان در راستای التیام آلام بیماران، خدمات بهداشتی درمانی ایمن و اثر بخش را در حوزه های تخصصی و فوق تخصصی ارائه می دهد. این خدمات ، با کیفیت ،در حداقل زمان و فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ،  مذهب و یا موقعیت اجتماعی افراد ارائه میشود. 

 

چشم انداز بیمارستان :ما بر آنیم انتخاب برتر بیماران، پزشکان و کارکنان  و تامین کنندگان در سطح ایران  و منطقه خاورمیانه باشیم. 


ارزش ها : 
  • مهربانی و دلسوزی 
  • بیمار محوری و مشتری نوازی 
  • خدمت خالصانه 
  • اخلاق حرفه ای 
  • فرهنگ کیفیت و ایمنی 
  • دانش مداری 
  • فرآیند نگری 
ویژ گی فردی سازمانیصداقت، صراحت ،احترام