متن هدر فارسی

اطلاعات اشخاص

دکتر رضا

نبی ئی

رئیس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره بیمارستان نیکان