متن هدر فارسی

اطلاعات اشخاص

دکتر حسین

نوری

متخصص بیهوشی

دارای بورد بیهوشی و مراقبتهای ویژه ، فلوشیپ بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه از موناش استرالیا، فلوشیپ نوروانستزی و کنترول دردهای حاد و مزمن از بیمارستان نورواسپاینال دبی، فلوشیپ نوروانستزی و مراقبتهای ویژه و کنترول درد از دانشگاه مک گیل کانادا ، فلوی مدیریت دردهای حاد و مزمن طب سوزن و لیزرتراپی از بیمارستان سانی بروک تورنتو.


دارای بورد بیهوشی و مراقبتهای ویژه ، فلوشیپ بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه از موناش استرالیا، فلوشیپ نوروانستزی و کنترول دردهای حاد و مزمن از بیمارستان نورواسپاینال  دبی، فلوشیپ نوروانستزی و مراقبتهای ویژه و کنترول درد از دانشگاه مک گیل کانادا ، فلوی مدیریت دردهای حاد و مزمن طب سوزن و لیزرتراپی از بیمارستان سانی بروک تورنتو.