متن هدر فارسی

اطلاعات اشخاص

مهندس سید نجم الدین

آهوئی

عضو هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره بیمارستان نیکان