متن هدر فارسی

بیمه های مکمل طرف قرارداد با بیمارستان نیکان

 ***  بیمه های تجاری:


 

بیمه sos

بیمه sossos

 

 

توسعه کیش بیمه توسعه کیش

بانک  

sosبانک صادرات
 

پاسارگارد sosپاسارگارد

بیمه کارآفرین

کارآفرین


بیمه تعاون sosتعاون

 

بیمه سرمد sosسرمد


کمک رسان سامان sosسامان
sos کمک رسان خانواده

sos کمک رسان گروهی
بیمه حافظ sosحافظ

 

بیمه دی sos دی

بیمه آسماری sosآسماری

بیمه ملت sos ملت

   

 

  

 

***بیمه بانک ها:

 

تجارت

 بانک تجارت

بانک ملت

بانک ملت

کشاورزی

بانک کشاورزی

صنعت و معدن بانک صنعت و معدن
بانک مرکزی بانک مرکزی

رفاه کارگران

 

بانک رفاه کارگران

توسعه صادرات بانک توسعه صادرات

مسکن

 

بانک مسکن

سپه  بانک سپه 

بانک صادرات

 

*بانک صادرات


*بانک صادرات (بیمه ایران ) شامل استان های تهران ، البرز ، قزوین ،لرستان ،کردستان ،قم ،هرمزگان ،خراسان جنوبی ،سیستان بلوچستان است و مابقی استان ها تحت پوشش بیمه SOS می باشد.

**با توجه به اینکه قرارداد بیمه های تکمیلی با بیمارستان های خصوصی ماهیتا تغییر پذیر بوده و ممکن است این قراردادها در مورد بیماری های خاص قابل اعمال  باشند لذا جهت اطلاع از تعهد بیمه تکمیلی در مورد بیماری فعلی شما قبل از مراجعه به بیمارستان از طریق تماس با شماره های 29121010-29121020-29121030از شمول بیمه خود اطمینان حاصل فرمائید .

 

***بیمه وزارتخانه ها ، سازمان ها و شرکت ها :

 

کتابخانه

 

کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی

صندوق بازنشستگی شرکت نفت .. بیمه صندوق بازنشستگی شرکت نفت

شرکت نفت

 نفت فلات قاره

مجلس مجلس شورای اسلامی
شرکت نفت بیمه صنعت نفت(کارکنان شرکت نفت)
مسلح بیمه خدمات درمانی و نیروهای مسلح(پزشکی هسته ای  خدمات سرپائی)

مرکز پژوهش ها مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

آتیه آتیه سازان ( قلب)


 
  • شایان ذکر است کلیه دریافت ها توسط صندوق بیمارستان قابل اخذ می باشد .
  • با توجه به اینکه قرارداد بیمه های تکمیلی با بیمارستان های خصوصی ماهیتا تغییر پذیر بوده و ممکن است این قراردادها در مورد بیماری های خاص قابل اعمال  باشند لذا جهت اطلاع از تعهد بیمه تکمیلی در مورد بیماری فعلی شما قبل از مراجعه به بیمارستان از طریق تماس با شماره های 29121010-29121020-29121030از شمول بیمه خود اطمینان حاصل فرمائید .