متن هدر فارسی

راهنمای طبقات

  • طبقه چهارم : بخش سپند ،بخش سپید ،مدیریت پرستاری

  • طبقه سوم : ICU، CCU ،بخش سپهر

  • طبقه دوم : بلوک زایمان  ، بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ( NICU) ، بخش ستایش

  • طبقه اول : بخشهای مراقبتهای ویژه قلب باز ( ICU OH)  آنژیوگرافی ( کت لب ) ، اتاق عمل جنرال

  • طبقه همکف: پذیرش ،اورژانس،کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی،بخش فوق تخصصی گوارش ، کبد و آندوسکوپی ،آزمایشگاه و پاتولوژی،داروخانه ،کافی شاپ ، انتظامات ، مرکز مخابرات

  • طبقه منفی یک : تصویربرداری، پزشکی هسته ای، شنوایی سنجی، مدارک پزشکی، انبار ،لندری،مورگ، CSR

  • طبقه منفی دو : نمازخانه ، MRI ، بخش پست کت ( Post Cath ) ،بخش  دی کر (Day Care ) ،فیزیوتراپی ، واحد فنی و مهندسی،

  • ساختمان مجاور:کنترل عفونت ،تجهیزات پزشکی ،اعتباربخشی ،بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، تغذیه ، انفورماتیک ،روابط عمومی و امور بین الملل ،  ریاست ،معاونت درمان ،مدیریت اجرایی ، ،مدیریت امور مالی ،منابع انسانی، سالن کنفرانس