متن هدر فارسی

با توجه به اینکه  خدمات رفاهی, فرهنگی و تفریحی نقش بسزایی در روحیه و کیفیت سطح زندگی کارکنان و در نتیجه افزایش راندمان کاری می‌شود.در راستای این موضوع بیمارستان نیکان برآن است که خدماتی ویژه پرسنل  ارائه دهد.