متن هدر فارسی

نام شخص سمتاطلاعات تماستصویر
دکتر وحید ایروانی متخصص روانپزشکی
دکتر امین رفیعی پور متخصص روانشناسی سلامت
دکتر میترا صفا متخصص روانپزشکی