متن هدر فارسی

گوش و حلق و بینی

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
444 دکتر مهدی احمدی متخصص گوش و حلق و بینی
453 دکتر بهزاد شهرجردی متخصص گوش و حلق و بینی
458 دکتر عباسعلی فهزادی متخصص گوش و حلق و بینی
1014 دکتر علی نریمانی متخصص گوش حلق و بینی