متن هدر فارسی

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
435 دکتر محمد کریمی فلوشیپ نورواینترونشن
695 دکترمژگان مفتاح پور متخصص نورولوژی
436 دکتر سهیل مقدادی متخصص داخلی مغز و اعصاب
438 دکتر مجید کیهانی فرد فلوشیپ اینترونشنال نورورادیولوژی