متن هدر فارسی

هسته ای

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر قاسم رضیعی متخصص پزشکی هسته ای
دکتر علیرضا توکلی متخصص پزشکی هسته ای