متن هدر فارسی

جراحی عمومی

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
335 دکتر حمیدرضا زمانی (مدیرگروه) فلوشیپ کلورکتال لاپاراسکوپی
1079 دکتر سعید شمس نصرتی متخصص جراحی عمومی
352 دکتر سید رضا ثاقبی فوق تخصص جراحی توراکس
966 دکتر محسن روزرخ متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی اطفال
356 دکتر زهره داورزنی متخصص جراحی عمومی
336 دکتر سعید شریفی متخصص جراحی عمومی
337 دکتر شهرام شیرانی فلوشیپ جراحی دست
338 دکتر محمد تقی صالحیان فوق تخصص جراحی عروق
339 دکتر مریم کمالی متخصص جراحی عمومی
340 دکتر سید مهدی موسوی زاده فوق تخصص جراحی پلاستیک، فک و صورت و زیبایی
961 دکترمحمدرضا عبدالحسینی فلوشیپ جراحی درون بین
970 دکتر پیمان علی بیگی متخصص جراحی عمومی
341 دکتر سید مرتضی موسوی نایینی متخصص جراحی عمومی
343 دکتر شروین نجفی زاده فوق تخصص جراحی عروق
342 دکتر حسین مینایی فوق تخصص جراحی عروق
344 دکتر طیبه نیکو خرسند متخصص جراحی عمومی
345 زهره اجتهد متخصص جراحی عمومی
996 دکتر مسعود اکبری متخصص جراحی عمومی
346 دکتر علی اکبر امین مقدسی فلوشیپ جراحی کنسر
347 دکتر مهرداد ایزدی فوق تخصص جراحی اطفال
972 دکتر محسن ایزدی فوق تخصص جراحی زیبایی
349 محمد حسن بیرجندی متخصص جراحی عمومی
350 آیدین پیرزه متخصص جراحی عمومی
351 دکتر فریده تورانی متخصص جراحی عمومی
969 دکتر حسین پارسا متخصص جراحی عمومی
353 دکتر محمد حاجی یوسفی متخصص جراحی عمومی
355 دکتر جلال الدین خوشنویس فوق تخصص جراحی عروق
354 دکتر حسن حسینی متخصص جراحی عمومی
358 دکتر محمود دهقان متخصص جراحی عمومی
971 دکتر عباس علی بخشی جراحی عمومی
359 دکتر محمد دیهول متخصص جراحی عمومی
360 دکتر مجید رضوانی متخصص جراحی عمومی
967 دکتر نسرین رحمانی جو فوق تخصص جراحی توراکس
361 دکتر رامین زیادلو متخصص جراحی عمومی
980 دکتر عباس زمانیان متخصص جراحی عمومی
362 دکتر احمد رضا سروش متخصص جراحی عمومی
968 دکتر غلامعلی جعفری سرابی جراحی عمومی
1008 دکترمهدی جعفری متخصص جراحی عمومی
363 دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی عمومی
364 دکتر ناصر صادقیان فوق تخصص جراحی اطفال
365 دکتر محمد رضا فرهمند متخصص جراحی عمومی
973 سید مهدی فرساد فوق جراحی توراکس
366 دکتر مهدی فشارکی زاده فلوشیپ جراحی کولون و رکتوم
367 دکتر حمید فضائلی یوسف آباد متخصص جراحی عمومی
368 دکتر حسن کرانی متخصص جراحی عمومی
370 دکتر مراد کتیرایی متخصص جراحی عمومی
369 دکتر مرتضی محمودی فوق تخصص جراحی اطفال
371 دکتر مجید سادات منصوری متخصص جراحی عمومی
372 دکتر سید مهدی موسوی متخصص جراحی عمومی
373 دکتر فریدون نعناعی متخصص جراحی عمومی
965 دکتر عادل یزدان خواه فلوشیپ برست
374 دکتر محمد هادی زاده فلوشیپ جراحی برست