متن هدر فارسی

اطفال

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر فرحناز صنیعی (مدیر گروه) متخصص اطفال
دکتر سهیلا خلیل زاده فوق تخصص ریه اطفال
دکتر رامین هراتی متخصص اطفال
دکتر خدیجه دانشجو فوق تخصص عفونی اطفال
دکتر سیما بهرامی متخصص اطفال
دکتر مریم شهرکی زاهدانی متخصص اطفال
دکتر منوچهر عسگری فوق تخصص نوزادان
دکتر فهیمه شاهمیری متخصص اطفال
دکتر فریدون آشنائی فوق تخصص قلب کودکان - متخصص کودکان و نوزادان
دکتر سامیه قادری متخصص اطفال
دکترابوالحسن مصاحب متخصص اطفال
دکتر مازیار ترخانی متخصص اطفال
دکتر حسام دانش آموز فوق تخصص قلب اطفال
دکتر وحید قاهری شرقی متخصص اطفال
دکتر محمد روحی زاده متخصص اطفال
تلفن : 02171062400
داخلی : 29121060
دکتر وفا قربان صباغ متخصص اطفال
دکتر سیده صابره موسوی خورشیدی متخصص اطفال
دکتر نرجس نعیمی پور متخصص اطفال