متن هدر فارسی

قلب و عروق

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
477 دکتر محمد کاظم ترقی(مدیر گروه) فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
466 دکتر علیرضا آقاجانیان متخصص قلب و عروق
468 دکتر آرسیس احمدیه فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
469 دکتر ابوالقاسم اسلامی متخصص قلب و عروق
471 دکتر محمود افتخار زاده فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
982 دکتر فرشاد انتصاری متخصص قلب و عروق
472 دکتر سعید اورعی فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
473 دکتر سید مهدی حسینی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
991 دکتر محمدرضا خالدیان فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
474 دکتر یحیی دادجو فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
525 دکتر مجید شمس زاده امیری متخصص قلب و عروق
526 دکتر محمدرضا شهاب طباطبایی متخصص قلب و عروق
475 دکتر رضا صابری همدانی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
1029 دکتر مهرداد فخرالدینی متخصص قلب و عروق
476 دکتر علیرضا قربانی شریف فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
478 دکتر فرخ زاد لایق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
479 دکتر اعظم محمدی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
467 دکترمسعود قاسمی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
480 دکتر سید حسن مهدوی شهری فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
481 دکتر سید مهرداد میر معصومی فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
482 دکتر سعید یزدان خواه فوق متخصص قلب و عروق
483 یوسف اصغرزاده متخصص قلب و عروق
981 دکتر وحید اصیلی متخصص قلب و عروق
470 دکتر فرزاد اصغری زاده متخصص قلب و عروق
484 رمضان بخشیان کلاریجانی متخصص قلب و عروق
485 دکتر سید حسین بنی صدر متخصص قلب و عروق
486 دکتر مصطفی بیات متخصص قلب و عروق
988 دکتر شهرام تقدسی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
487 دکتر علیرضا پناهی متخصص قلب و عروق
488 دکتر نعمت الله پور ابراهیم فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
489 دکتر مهدی پیشگاهی متخصص قلب و عروق
490 غلامحسین خسروی دامنه ئی متخصص قلب و عروق
990 دکتر فرشید جعفری فلوشیپ آنژیوپلاستی
491 دکتر ناصر خضرلوی اقدم متخصص قلب و عروق
492 دکتر محسن دارابیان فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
493 دکتر محمد دانشور متخصص قلب و عروق
494 دکتر محمد سپه دوست متخصص قلب و عروق
983 دکتر مریم سلیمان برزی متخصص قلب و عروق
495 دکتر باقر سخنران فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
496 دکتر سید جلال سعیدی متخصص قلب و عروق
497 دکتر بابک شریف کاشانی متخصص قلب و عروق
498 دکتر سید علی شمس زاده متخصص قلب و عروق
499 دکتر شهریار شهریاری متخصص قلب و عروق
959 دکتر علی صالحی نظام آبادی متخصص قلب و عروق
500 دکتر عبدالحمید عقدایی متخصص قلب و عروق
501 دکتر سعید علیپور پارسا فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
502 دکتر کیوان علیزاده فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
985 دکتر شاهین عزیزی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
503 دکترافشین غفرانیها متخصص قلب و عروق
986 دکتر بابک حیدری اقدم فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
507 دکتر حسن فضلی سروستانی متخصص قلب و عروق
508 دکتر اسفندیار فولادی متخصص قلب و عروق
987 دکتر بهزاد فراهانی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
509 دکتر سید عباس قاسمی حسینی فوق تخصص قلب و عروق
510 دکتر عباسعلی قضاوی متخصص قلب و عروق
511 دکتر حسین قوه ندوشن متخصص قلب و عروق
513 دکتر ناهید کاظمیان ابیانه متخصص قلب و عروق
514 دکتر حیدر کریمی متخصص قلب و عروق
515 دکتر اسفندیار کریمی متخصص قلب و عروق
516 دکتر علیرضا کلانی فوق تخصص قلب و عروق
517 دکتر سید عبداله کوکبی متخصص قلب و عروق
518 دکتر بابک گوشه متخصص قلب و عروق
519 دکتر عباس لروند متخصص قلب و عروق
520 دکتر سید علی متینی متخصص قلب و عروق
521 دکتر عباس محققی متخصص قلب و عروق
522 دکتر جلال نوروزی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
523 دکتر حمید رضا وارسته روان فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
524 دکتر محمدجعفر هاشمی متخصص قلب و عروق