متن هدر فارسی

بیهوشی و مراقبت های ویژه

کد شخصنام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
313 دکتر امیر حسین لطفی ( مدیر گروه ) متخصص بیهوشی
303 دکتر جعفر انعام زاده متخصص بیهوشی
304 دکتر حسن بلند پروا متخصص بیهوشی
305 دکتر علیرضا جعفری متخصص بیهوشی
306 دکتر سودابه جلالی مطلق متخصص بیهوشی
307 دکتر سید مهرداد حسینی عطار متخصص بیهوشی
308 دکتر رامین روحانی فر متخصص بیهوشی
309 دکتر محمد ابراهیم زالی متخصص بیهوشی
310 دکتر حسین عدل خو متخصص بیهوشی
974 دکتر عبدالرضا عبدی متخصص بیهوشی
311 دکتر مرجان فتحی متخصص بیهوشی
312 دکتر رضا فرحزادی فلوشیپ بیهوشی قلب
314 دکتر کمال محسنی متخصص بیهوشی
315 دکتر مصطفی مداح متخصص بیهوشی
316 محمد حسن مظفری متخصص بیهوشی
317 دکتر حسن ندیری نیری متخصص بیهوشی
319 دکتر حسین نوری متخصص بیهوشی
318 دکتر محمودرضا نظافتی متخصص بیهوشی فلوشیپ درد
918 دکترعلی باقرنیا متخصص بیهوشی
919 دکتر میر محمد رضا موسوی متخصص بیهوشی
976 دکتر مهسا حاجی خانی متخصص بیهوشی
920 دکتر نجمه جلیلیان متخصص بیهوشی
921 دکتر ناصر فرضی متخصص بیهوشی
975 دکتر فرید فروزین متخصص بیهوشی
923 دکتر شیما ترابی صوفی متخصص بیهوشی
924 دکتر نادر سلیمیان متخصص بیهوشی