متن هدر فارسی

آموزش CPR پایه برای محله اراج

 

آموزش همگانی و ارتقاء سلامت جامعه یکی از اهداف اساسی مسئولیت پذیری اجتماعی گروه درمانی نیکان می باشد. با توجه به اهمیت احیای قلبی تنقسی در موارد اورژانسی ، آموزش CPR پایه برای ساکنین محله اراج به عنوان ذی نفعان محلی بیمارستان نیکان در سال 98 مدنظر قرار گرفت . در این کلاس آموزشی روش احیای قلبی تنقسی بصورت تئوریک و هم بصورت عملی با حضور مترون بیمارستان نیکان به افراد شرکت کننده آموزش داده شد.