متن هدر فارسی

شماره تلفن های بیمارستان

اطلاعات بیمارستان

تلفن های گویا

29122030

22981710-14

پذیرش و نوبت دهی کلینیک
  29121900-29121060-29121070-22980082

 نوبت دهی دی کلینیک  نیکان

پذیرش بستری

71062300 -71062400 -71062500

29121020-29121030

 ترخیص  29121010
فکس 29121502-22981845
اپراتور 22930162-22981725-22981726
 روابط عمومی
 29121514-29121535
 HOTLINE بیماران خارجی
 09108500850
 سردبیر سایت
 آقای علی تفرشی
 دبیر سایت
 زهرا افشاری                  تلفن :29121561