متن هدر فارسی

بیوپسی پروستات

 • از 6 ساعت قبل از بیوبسی ناشتا باشد.
 • وسایل طبق لیست ضمیمه آماده باشد.
 • از 5 روز قبل قرصهای ضد انعقادی قطع شده باشد و قبل از انجام بیوبسی ، آزمایشات انعقادی چک شود.
 • پوزیشن بیمار هنگام بیوبسی بستگی به محل ضایعه دارد.
 • بعد از انجام بیوبسی بیمار باید 2 ساعت از تخت پایین نیاید
 • در روز بیوبسی یک عدد آمپول سفنتی زوکسیم درداخل سرم نرماسالین بصورت وریدی و یک عدد آمپول جنتامایسین بصورت عضلانی به بیمار زده میشود.
 • از یک روز قبل از بیوبسی ، بیمار باید هر 12 ساعت یک عدد قرص سیپروفلوکساسین مصرف شود.
 • شب قبل از انجام بیوبسی ، یک شیشه روغن کرچک Mg  40 مصرف شود.
 

بیوپسی توده استخوانی

 • از 6 ساعت قبل از بیوبسی ناشتا باشد.
 • وسایل طبق لیست ضمیمه آماده باشد.
 • از 5 روز قبل قرصهای ضد انعقادی قطع شده باشد و قبل از انجام بیوبسی ، آزمایشات انعقادی چک شود.
 • پوزیشن بیمار هنگام بیوبسی بستگی به محل ضایعه دارد.
 • بعد از انجام بیوبسی بیمار باید 2 ساعت از تخت پایین نیاید. 
وسایل مورد نیاز جهت بیوبسی توده استخوان :

1- سوزن جمشیدی

2- سوزن نیمه اتوماتیک کواکسیال 16 تا 18

3- ست پانسمان یکبار مصرف استریل

4- دستکش استریل

5- آمپول لیدوکائین 

6- سرنگ 10 سی سی و 5 سی سی

7- بیمار IV داشته باشد.

8- ظرف مخصوص نگهداری نمونه حاوی نرمال سالین و فرمالین

9- درخواست پاتولوژی در دفترچه بیمار

بیوپسی ریه

 • از 6 ساعت قبل از بیوبسی ناشتا باشد.
 • وسایل طبق لیست ضمیمه آماده باشد.
 • از 5 روز قبل قرصهای ضد انعقادی قطع شده باشد و قبل از انجام بیوبسی ، آزمایشات انعقادی چک شود.
 • پوزیشن بیمار هنگام بیوبسی بستگی به محل ضایعه دارد.
 • بعد از انجام بیوبسی بیمار باید 2 ساعت از تخت پایین نیاید.
وسایل مورد نیاز جهت بیوبسی ریه :
1- سوزن نیمه اتوماتیک کواکسیال 16 تا 18

2- ست پانسمان یکبار مصرف استریل

3- دستکش استریل

4- آمپول لیدوکائین 

5- سرنگ 10 سی سی و 5 سی سی

6- بیمار IV داشته باشد.

7- ظرف مخصوص نگهداری نمونه حاوی نرمال سالین و فرمالین

8- درخواست پاتولوژی در دفترچه بیمار

بیوپسی FNA تیروئید

 • بیمار نیاز به NPO ندارد. 
 • وسایل طبق لیست ضمیمه اماده باشد . 
 • جهت انجام پروسه پوزیشن بیمار به پشت باشد  بعد از آن میتواند OOB شود. 
 • از 5 روز قبل قرصهای ضد انعقادی قطع شده باشد و قبل از انجام بیوبسی آزمایشات انعقادی چک شود.
وسایل مورد نیاز جهت بیوپسیFNA تیروئید:
1- ست پانسمان یکبار مصرف استریل

2- سوزن نیمه اتوماتیک کواکسیال 16 تا18 

3- 3 عدد لیدوکائین 

4- دستکش استریل 

5- سرنگ 10cc و cc20‍‍ و cc5

6- پنبه الکل

7- لام 

8- کاغذ A4

9- درخواست پاتولوژی سیتولوژی در 2 نسخه با کاربن 

10- سرنسخه 

11- چسب شیشه ای  نواری

12- شان پرفوژه

13- بتادین 

14- ظرف فرمالین با برچسب مخصوص

15- چسب CM
آمادگی LP
 • بیمار نیاز به NPO ندارد.
 • وسایل طبق لیست ضمیمه آماده شود. 
 • پوزیشن به پهلو پاها داخل شکم جمع شود. 
 • بعد از انجام LP تا یک ساعت از تخت پایین نیاید و در وضعیت خوابیده به پشت بخوابد. 
وسایل مورد نیاز جهت LP: 
1- سوزن  LP در سایزهای 18 و 19 

2-ست پانسمان 

3- شان پرفوره 

4- 3 عدد لیدوکائین 

5- سرنگCC  5 وCC 10 

6- دستکش استریل

7- لوله استریل 2 عدد 

8- بتادین 

9- چسب ‍CM 

10- خط کش

بیوپسی کلیه

 • از 4 ساعت قبل از بیوپسی ناشتا باشد. 
 • در صورت بالابودن Cr تزریق کرایو انجام شود و اسپری  منیرین داخل بینی  6 پاف زده شود. 
 • در بیوپسی کلیه معمولی  پوزیشن  به شکم باشد و یک بالش زیر شکم قرار گیرد. 
 • در بیوپسی کلیه پیوندی پوزیشن خوابیده به پشت باشد و دستگاه سونوگرافی آماده باشد. 
 • بعد از بیوپسی تا 24 ساعت بیمار استراحت مطلق در تخت میماند  تا 6 ساعت ناشتا میماند. 
 • 6 ساعت بعد از بیوپسی و سپس 12 ساعت بعد بیوپسی ،CBC/U/A  چک میشود . علائم  حیاتی هر نیم ساعت تا 6 ساعت کنترل شود. 
 • آزمایشات انعقادی چک شود و حتماً ضد انعقادها قطع شده باشد.
وسایل مورد نیاز جهت بیوپسی کلیه : 
1- سوزن نیمه اتوماتیک کواکسیال سایز 16 یا 18

2- ظرف U/A

3- سرم N/S

4- کیسه شن 

5- کیسه یخ خرد شده 

6- ست پانسمان استریل یکبار مصرف

7- دستکش استریل 

8- 3 عدد لیدوکائین 

9- سرنگCC  5 وCC 10 

10- درخواست پاتولوژی در دفترچه و جهت بیمارستان لبافی نژاد

11- بیمار IV داشته باشد. 

12- ست پانسمان 

13- بتادین 

14- شان پرفوره

15- چسب CM