متن هدر فارسی

مدیران و مسولین

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر سیروس تابش مدیرعامل بیمارستان
دکتر رضا تقدیر ریاست بیمارستان
مهندس عزیز بیگی بکتاش مشاوره عالی مدیر عامل
دکتر حسین رامندی مدیر امور درمان و رئیس بخش اورژ‍انس
دکتر ناصر صدر ممتاز مدیر اجرایی
سیمین مرندی مترون
دکتر فرید چیت ساز مدیر کلینیکهای تخصصی و پاراکلینیک ها و سردبیر سایت
دکتر محمد حسین آدابی مشاور مدیرعامل
فاطمه سبزعلی مشاور مدیرعامل
مهندس علی تفرشی سرپرست روابط عمومی - مشاور مدیر عامل در حوزه بازاریابی و برند
دکتر علی باقرنیا کارشناس درمان--, مسئول هماهنگ کننده ایمنی بیمار
دکتر علیرضا توکلی مدیر بخش پزشکی هسته ای
دکتر سهیل مقدادی مسئول آموزش پزشکان
دکتر هاله متین رخ مدیر داروخانه
امید کبیری مسئول حسابداری
رحمان ولی زاده مسئول واحد پذیرش ،ترخیص و بیمه گری
مهندس تورج گودرزی مسئول واحد انفورماتیک
پریسا روحانی مسئ‍‍ول واحد منابع انسانی
فاطمه طحان سوپروایزر بالینی و اعتباربخشی
اعظم رضوی سوپروایزر بالینی
هلن دلیری سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت
فاطمه اسحاقی سوپروایزر بالینی
پیام عباسی سوپروایزر آموزشی
امیر عباس عبدالحسینی سوپروایزر بالینی
نازیلا یزدانی سرپرستار بخش سپند
محمد رضا حر سرپرستار سپید
فرانک طباطبایی سرپرستار بخش سپهر
فاطمه امینی سرپرستار بخش ستایش
تنی حاتمیان سرپرستار NICU
محمدرضا صمدی تهرانی سرپرستار کت لب
نگین ایزدپناه سرپرستار بخش POSTCATH
پریسا فرهنگ سرپرستار بخش ICU OH
اعظم شهربویه سرپرستار نوزادان
مهدی سلحشور سرپرستار ICU
سجاد بابایی سرپرستار CCU
مهشید مخلصی سرپرستار بلوک زایمان
مریم مستجاب سرپرستار اتاق عمل
مهتاب زمانی سرپرستار اورژانس
فاطمه تربتی فرد سرپرستارکلینیک
زهیر غلامیان سرپرستار اسکوپی
آرزو خرمی راد سرپرستار DAYCARE
غزاله روحانی رانکوهی سوپروایزر آزمایشگاه
مهندس عباس صانعی فرد سوپروایزر بخش تصویربرداری
آتوسا افتخاری سوپروایزر MRI
معصومه سلطان محمدی طالقانی مسئول واحد بهداشت محیط
مهدی طالبی مسئول تجهیزات پزشکی
ساناز شایسته مسئول واحد بهداشت حرفه ای
فاطمه اسماعیلی مسئول تغذیه و رژیم درمانی
معصومه خسروی مسئول مدارک پزشکی
سیما عسگریان مسئول دفتر بهبود کیفیت
مصطفی ورشوچی مسئول مرکز تلفن
رضا فروغی مسئول واحد انتظامات
محمد روغنیان مسئول واحد انبار
فرهاد مجیدی مسئول واحد تاسیسات
محمد علی احمدی مسئول واحدکاخداری
جمال نورانی مسئول واحد لندری