متن هدر فارسی

مدیران و مسولین

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
دکتر سیروس تابش مدیرعامل بیمارستان
دکتر رضا تقدیر ریاست بیمارستان
دکتر حسین رامندی مدیر امور درمان و رئیس بخش اورژ‍انس
دکتر ناصر صدر ممتاز مدیر اجرایی
سیمین مرندی مترون
دکتر فرید چیت ساز مدیر کلینیکهای تخصصی و پاراکلینیک ها و سردبیر سایت
دکتر محمد حسین آدابی مشاور مدیرعامل
مهندس علی تفرشی سرپرست روابط عمومی - مشاور مدیر عامل در حوزه بازاریابی و برند
فاطمه سبزعلی مشاور مدیرعامل
دکتر علی باقرنیا دبیر کمیته مورتالیتی
دکتر علیرضا توکلی مدیر بخش پزشکی هسته ای
دکتر سهیل مقدادی مسئول آموزش پزشکان
دکتر هاله متین رخ مدیر داروخانه و مسئول دفتر بهبود کیفیت
امید کبیری مسئول حسابداری
رحمان ولی زاده مسئول واحد پذیرش ،ترخیص و بیمه گری
مهندس تورج گودرزی مسئول واحد انفورماتیک
پریسا روحانی مسئ‍‍ول واحد منابع انسانی
فاطمه طحان سوپروایزر اعتباربخشی
اعظم رضوی سوپروایزر بالینی
شهلا دانشور سوپروایزر بالینی
مهتاب زمانی سوپروایزر بالینی
فاطمه اسحاقی سوپروایزر بالینی
ندا امینی سوپروایزر آموزشی
آزاده محمودی زاده سوپرروایزر کنترل عفونت
نازیلا یزدانی سرپرستار بخش سپند
محمد رضا حر سرپرستار سپید
فرانک طباطبایی سرپرستار بخش سپهر
فاطمه امینی سرپرستار بخش ستایش
محمدرضا صمدی تهرانی سرپرستار کت لب
تنی حاتمیان سرپرستار نوزادان و NICU
نگین ایزدپناه سرپرستار بخش POSTCATH
پریسا فرهنگ سرپرستار بخش ICU OH
مهدی سلحشور سرپرستار ICU
امیر عباس عبدالحسینی سرپرستار CCU
مهشید مخلصی سرپرستار بلوک زایمان
مریم مستجاب سرپرستار اتاق عمل
عباس سماک سرپرستار اورژانس
فاطمه تربتی فرد سرپرستارکلینیک
زهیر غلامیان سرپرستار اسکوپی
سیما عسگریان مسئول دفتر بهبود کیفیت
آرزو خرمی راد سرپرستار DAYCARE
غزاله روحانی رانکوهی سوپروایزر آزمایشگاه
مهندس عباس صانعی فرد سوپروایزر بخش تصویربرداری
آتوسا افتخاری سوپروایزر MRI
معصومه سلطان محمدی طالقانی مسئول واحد بهداشت محیط
شمس الدین آقاحسینی مسئول تجهیزات پزشکی
ساناز شایسته مسئول واحد بهداشت حرفه ای
فاطمه اسماعیلی مسئول تغذیه و رژیم درمانی
معصومه خسروی مسئول مدارک پزشکی
مصطفی ورشوچی مسئول مرکز تلفن
محمد گروسی مسئول واحد انتظامات
محمد روغنیان مسئول واحد انبار
فرهاد مجیدی مسئول واحد تاسیسات
جمال نورانی مسئول واحد لندری
محمد علی احمدی مسئول واحدکاخداری